Contacts Fill in the form for a request or for a report, you will be contacted from our staff.
Èìÿ (*) 
Ôàìèëèÿ (*) 
Ýë.ïî÷òà (*)  
êîìïàíèÿ
 
City (*) 
Òåëåôîí
Request (*) 
Privacy Policy
I authorize

                  (*) mandatory fields
 

TEM Beauty srl         Where we are
Registered office:
Via Cibrario, 1 - 10143 Torino TO
Headquarter:
Via San Donato, 16 - 10144 Torino TO
Telephones +39 011489006 - 0110202620
Ôàêñ +39 011489526
C.F./P.iva - VAT: IT10314370015
C.C.I.A.A. in Turin - R.E.A. 1122651
web: www.tembeauty.com
web: www.tembeauty.it
web: www.tembeauty.eu
web: www.tembeauty.de
web: www.ampec.it
web: www.OzonoEstetica.com
web: www.OssigenoOzonoEsteticaMedica.it
web: www.LaMiaEstetica.it
web: www.HammerCell.it
web: www.HShape.it
web: www.HDL808.it

 
 
© Copyright 2010 - 2017 - All rights are reserved. - TEM Beauty s.r.l. - C.C.I.A.A. Òóðèí ITALY - R.E.A. 1122651 - TVA IT10314370015